ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi
Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
Çevre Yönetim Sisteminin Amacı ve Kapsamı
Çevre Yönetim Sistemi

Kuruluşlar, yaptığı çalışmalar sonucunda, çevreye belirli şekillerde zarar vermektedir. Toplumsal sorumluluk ve yasal mevzuat gereği bu zararlar belirlenmeli, kontrol altına alınmalı, en aza indirgenmeli ve yok edilmelidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standarttı, bu çalışmaları kurumsal bir yapı içinde sistematik ve sürekli yapılmasına yönelik bir sistemin kurulmasını istemektedir. Başarılı firmalar, bu standart sayesinde çevreye verdikleri zararı en aza indirmenin yanısıra, toplum nezdinde marka değerinin gelişimi sağlanmaktadır.

DENETİK ISO 14001 belgelendirmesi konusunda TÜRKAK’tan akredite bir kuruluştur.

Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

Çevre Yönetim Sisteminin Amacı ve Kapsamı

ISO 14001, organizasyonların çevresel performanslarını sürekli olarak izlemelerini, ölçmelerini, değerlendirmelerini ve iyileştirmelerini sağlamayı amaçlar. ISO 14001, organizasyonlara çevresel yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uyumlarını sağlamayı amaçlar. Bu sistem, organizasyonun faaliyetlerini çevresel etkileri azaltacak şekilde planlama, uygulama, kontrol etme, izleme ve sürekli olarak iyileştirme esasına dayanır. ISO 14001, çevresel yönetim sistemine ilişkin belgeleme gereksinimleri ve kayıt tutma süreçlerini belirler. Organizasyonlar, çevresel performanslarını izlemek ve değerlendirmek için düzenli gözden geçirmeleri ve iyileştirmeleri için bir temel oluşturur.